česky | english

O projektu

Schéma spolupráce mezi urology a onkology.

  

 Stáhněte si informační leták (PDF soubor, 298 kB).

Základní charakteristika projektu

Projekt je koncipován jako klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty (HRPC). Registr sleduje primárně klinické a výzkumné cíle a usiluje o vytvoření datové základny, která bude informovat o diagnostických a léčebných postupech. Výsledná databáze umožní hodnocení rizikových a prognostických faktorů a zavede referenční informační systém pro sledování hlavních léčebných strategií. Projekt posílí vzájemnou komunikaci klinických pracovišť, která jsou zapojena do léčby karcinomu prostaty v ČR, a přispěje k implementaci elektronické dokumentace pacienta s touto diagnózou. Projekt je vybaven on-line dostupným informačním systémem, u kterého je zajištěn centrální management dat a navazující informační servis. Pacienti vedení v databázi předem vyjadřují svůj informovaný souhlas se zpracováním svých dat.

více o karcinomu prostaty...

Vstupní specifika projektu

Hlavním specifikem projektu je spolupráce dvou odborných společností a lékařských specializací – urologů a onkologů. Specialista urolog iniciuje vstup pacienta do informačního systému zadáním prokázané diagnózy hormonálně refrakterního karcinomu prostaty (HRPC). Paralelně odesílá pacienta ke konzultaci a případně následné protinádorové terapii na vybrané onkologické centrum. Projekt nijak nepředepisuje ani odeslání pacienta ani místo, na které má být odeslán. Veškeré kroky – včetně indikace k protinádorové léčbě – jsou rozhodovány na základě uvážení ošetřujícího lékaře. Je-li pacient na onkologické pracoviště odeslán, existuje k němu již parametrický záznam v informačním systému projektu. Na tento záznam onkologické pracoviště navazuje a dále s ním pracuje. Podle potřeby může být diagnóza dále verifikována, je zahájena terapie zhoubného nádoru a následně je pacient k udržovací terapii a dispenzarizaci odeslán zpět na urologické pracoviště. Informační systém, který tuto spolupráci provazuje, umožňuje přímou komunikaci zapojených lékařů nad zadanými daty i sdílení těchto záznamů mezi specializacemi.

Projekt velmi podstatně posiluje vzájemnou komunikaci zapojených lékařských pracovišť nad daty pacienta. Taková komunikace dnes není v ČR v širším měřítku možná, neboť ji neumožňuje stav nemocničních informačních systémů. Komunikace lékařů různých specializací je v projektu podporována dvěma způsoby:

  • formou elektronického konzilia a diskusních klubů, kde bude možno konzultovat klinické problémy, aniž by ještě muselo nutně dojít k přesunu pacienta,
  • formou sdílené elektronické dokumentace, pokud bude pacient v určité fázi léčby mezi klinickými pracovišti migrovat.

Cíle projektu

  1. Zavést parametrickou dokumentaci pacienta s karcinomem prostaty a zajistit její vyplňování formou on-line dostupného registru na centrálních i regionálních klinických pracovištích.
  2. Umožnit sdílení záznamů v tomto informačním systému pracovištím, která o to projeví zájem (sdílení záznamů se týká pouze pracovišť, která vkládají data do systému).
  3. Vybudovat plně funkční a otevřený, on-line pracující informační systém, umožňující přístup neomezenému počtu klinických pracovišť. Ustavit standardizovaný management dat a zpravodajství nad záznamy pacienta.
  4. V rámci budovaného informačního systému zavést elektronická konzilia usnadňující komunikaci zapojených lékařů různých specializací.
  5. Zavést průběžný datový monitoring a posílit vzájemnou spolupráci a komunikaci center.
  6. Přispět k poznání významu a vlivu rizikových a prognostických faktorů daného onemocnění a k zmapování diagnostických a léčebných postupů.

více o organizaci projektu...